Impresum

Informačná povinnosť podľa § 5 zákona o elektronickom obchode, § 14 Obchodného zákonníka, § 63 zákona o regulácii v obchode a informačná povinnosť podľa § 25 zákona o médiách

Saubermacher Outsourcing GmbH
Europastraße 24
8330 Feldbach

Registračné číslo spoločnosti: 208237g
Obchodný register Krajský súd pre občianske záležitosti Graz
Identifikačné číslo pre DPH: ATU51875608

Poštová adresa:
Saubermacher Outsourcing SK s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava

Tel: +43 59800 7000
Fax: +43 59800 7099
E-mail: outsourcing@saubermacher.at

Vedenie: Daniel Ramminger, Matej Blazevic

Predmet podnikania spoločnosti: Outsourcingové služby, odpadové hospodárstvo

Členstvo v nasledujúcich organizáciách: Štajerská obchodná komora, Sekcia odpadového hospodárstva a nakladania so zdrojmi, Štajerský cech chemických remesiel a pamiatok, Sekcia čističov fasád a budov, Sekcia chemického priemyslu, Sekcia poskytovateľov obchodných služieb, Sekcia osobnej automobilovej dopravy, Sekcia podnikov voľného času a športu, Sekcia obchodu so strojmi a technológiami, Sekcia odpadového hospodárstva a nakladania so zdrojmi

Profesijné právo: Zákon o odpadoch, Priemyselný zákonník: www.ris.bka.gv.at

 

Právne informácie

Autorské práva, ochranné známky a práva priemyselného vlastníctva

Všetok obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá sú chránené autorským právom a inými ochrannými zákonmi. Obsah sa nesmie kopírovať, šíriť, upravovať ani sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely. Akékoľvek použitie, najmä ukladanie do databáz, rozmnožovanie, distribúcia, spracovanie a akákoľvek forma komerčného využitia, ako aj sprístupnenie tretím stranám - a to aj čiastočne alebo v prepracovanej podobe - bez súhlasu prevádzkovateľa alebo autora je zakázané.

Použitie, dostupnosť, zrieknutie sa zodpovednosti

Používanie tejto webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za stálu dostupnosť alebo za zverejnené príspevky, ponuky, služby a servisné výkony, pokiaľ ide o správnosť, úplnosť a funkčnosť. Akákoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky je vylúčená. Táto webová stránka a súvisiace služby sú prevádzkované s maximálnou starostlivosťou, spoľahlivosťou a dostupnosťou. Z technických dôvodov však nie je možné, aby tieto služby boli dostupné bez prerušenia, aby sa vždy vytvorili požadované spojenia alebo aby sa uložené údaje zachovali za každých okolností. Nie je možné zaručiť stálu dostupnosť.

Odkazy

V prípade odkazov na iné online ponuky nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, funkčnosť a dostupnosť prepojených webových stránok. To platí aj pre všetky ostatné priame alebo nepriame odkazy alebo prepojenia na externé internetové ponuky. Odkazy na túto webovú lokalitu sú vítané, ak sú vytvorené ako externé odkazy v samostatnom okne prehliadača. Nie je povolené prenášať hlavné okno do rámu nastavovača odkazov. Ak webová stránka, na ktorú odkazujeme, obsahuje nezákonný obsah, informujte nás o tom a odkaz bude okamžite odstránený.

Zdroje obrázkov

Saubermacher – stock.adobe.com, Saubermacher