Vyhlásenie o ochrane údajov podľa čl. 13, 14 GDPR – plnenie informačných povinností

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky. Ochrane vašich údajov prikladáme veľký význam a tu vás podrobne informujeme o rozsahu spracovania vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Všetky osobné označenia sa vždy vzťahujú na všetky pohlavia. Použitie mužského rodu je len na uľahčenie čítania.

1 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov

Prevádzkovateľom podľa článku 4 ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je

Saubermacher Outsourcing GmbH
Europastraße 24
8330 Feldbach
Tel: +43 59800 7000
Fax: +43 59800 7099
E-mail: outsourcing@saubermacher.at

Zmocnenec pre ochranu údajov prevádzkovateľa je dostupný na týchto kontaktných údajoch:

Tel.: +43 (0)59 800
E-mail: datenschutz@saubermacher.at

2 Spracovanie údajov osôb v podnikateľskom prostredí

2.1 Spracovanie údajov v súlade s článkom 13 GDPR

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytujú rôzne osoby prostredníctvom svojich vlastných informácií, napríklad v rámci dopytu prostredníctvom e-mailu, na začatie a uzavretie zmluvy alebo obchodného vzťahu.

2.2 Spracovanie údajov v súlade s článkom 14 GDPR

Okrem toho spracúvame údaje osôb, ktoré môžu byť súčasťou zmluvného vzťahu, ktoré sme oprávnene získali v rámci informácií od tretích strán (napr. konatelia nám poskytujú údaje svojich zamestnancov).

2.3 Dotknuté osoby

Od zainteresovaných strán spracúvame tieto údaje: Spoločnosť, meno kontaktnej osoby a profesionálny kontakt a adresa.
Od zákazníkov spracúvame tieto údaje: Spoločnosť, titul a mená kontaktných osôb, údaje o profesionálnej adrese a kontaktné údaje, bankové údaje, údaje o zmluve.
Od dodávateľov a obchodných partnerov zhromažďujeme tieto údaje: Spoločnosť, titul a mená kontaktných osôb, údaje o profesionálnej adrese a kontaktné údaje, bankové údaje, údaje o zmluve.

2.4 Preposielanie údajov

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na účely spracovania a plnenia zmluvy alebo na základe právnych predpisov.

2.5 Ukladanie/vymazávanie údajov

 1. Uplynutie zmluvných záväzkov: Ak existujú zmluvné ustanovenia, ktoré stanovujú, ako dlho sa musia osobné údaje uchovávať, prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa tieto lehoty dodržiavali. Po uplynutí týchto lehôt prevádzkovateľ údaje vymaže alebo anonymizuje.
 2. Odvolanie súhlasu: Ak osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, prevádzkovateľ tieto údaje vymaže, pokiaľ neexistuje iný právny základ pre spracovanie.
 3. Uplynutie zákonných záväzkov: V niektorých prípadoch môžu existovať výnimky, ktoré nielenže umožňujú, ale dokonca zaväzujú prevádzkovateľa pokračovať v uchovávaní osobných údajov aj po uplynutí zmluvných lehôt alebo po odvolaní súhlasu. Môže to tak byť v prípade, ak existujú zákonom predpísané lehoty, ktoré vyžadujú uchovávanie osobných údajov počas určitého obdobia, ako napríklad uchovávanie daňových alebo účtovných záznamov. Po uplynutí týchto zákonných lehôt prevádzkovateľ zabezpečí aj anonymizáciu alebo vymazanie údajov.

2.6 Kontaktovanie prostredníctvom e-mailu

Keď nás kontaktujete e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, uložíme na základe vášho súhlasu, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré v tejto súvislosti vznikli, vymažeme po tom, čo ich spracovanie už nie je potrebné, alebo ich spracovanie obmedzíme, ak existujú zákonné povinnosti uchovávania.

2.7 Zverejnenie mien autorov

Pri každom zverejnení obrazových údajov (fotografií alebo videí) sme zo zákona povinní zverejniť mená ich autorov. Tieto osobné údaje automaticky vymažeme hneď, ako ich prestaneme používať.

2.8 Právny základ

Právnym základom pre spracovanie údajov sú

 • začatie a plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • zákonné povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákonné povinnosti uchovávania a dokumentácie, povinnosti zverejňovania podľa autorského zákona).
 • oprávnené záujmy našej spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (napr. používanie softvéru)
 • čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR pri získaní súhlasu (napríklad pri spracovaní obrazových údajov alebo na reklamné účely).

3 Spracovanie údajov pri kontakte s nami prostredníctvom našej webovej stránky, aplikácie

3.1 Kontaktný formulár

Ak ste nás požiadali, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom nášho webového formulára, alebo ak ste nám poslali správu, uložíme údaje potrebné na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Ide o vaše meno (názov spoločnosti) a vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Údaje vymažeme hneď, ako ich uchovávanie prestane byť potrebné alebo keď vznesiete námietku proti spracovaniu.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

3.2 Uchádzač

Ak nám zašlete svoje podklady k žiadosti o zamestnanie, spracujeme vaše osobné údaje v nich uvedené, ako aj váš životopis a referencie na účely výberu a náboru zamestnancov. V prípade zamietnutia žiadosti vaše dokumenty vymažeme 7 mesiacov po odoslaní zamietnutia.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR

Ak si vás budeme chcieť ponechať v evidencii na účely neskoršieho kontaktovania, obrátime sa na vás so samostatnou žiadosťou o udelenie súhlasu. Ak nám tento súhlas výslovne udelíte, uložíme vaše dokumenty žiadosti. Ak sa v priebehu jedného roka nevyskytne žiadna ďalšia príležitosť obsadiť u nás pracovné miesto, vymažeme všetky vaše údaje uchádzača jeden rok po tom, ako ste nám dali svoj súhlas.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

4 Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

4.1 Informačné využitie webovej stránky

Pri používaní webovej stránky len na informačné účely zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (súbory denníka servera). Ak si chcete pozrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme maximálne údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť:

 • IP adresa
 • Dátum a čas dotazu
 • Rozdiel časových pásiem oproti koordinovanému svetovému času (UTC)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • Webová stránka, z ktorej žiadosť pochádza
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Tieto údaje sa nespájajú so zdrojmi osobných údajov. Vyhradzujeme si právo tieto údaje spätne skontrolovať, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného používania, a v prípade hackerského útoku ich odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Žiadne ďalšie zverejnenie tretím stranám sa neuskutoční.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR

4.2 Súbory cookie

Súbory cookie sa ukladajú do vášho počítača, keď používate naše webové stránky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk a sú priradené k používanému prehliadaču, prostredníctvom ktorého prúdia určité informácie na miesto, ktoré súbor cookie nastavuje (tu my alebo poskytovatelia tretích strán). Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača.

Súbor cookie umožňuje rozpoznať vás pri návšteve webovej stránky bez toho, aby ste museli znovu zadávať údaje, ktoré ste už zadali.

Informácie obsiahnuté v súboroch cookie sa používajú napríklad na určenie toho, či ste prihlásení alebo aké údaje ste už zadali, alebo na rozpoznanie vás ako používateľa pri nadviazaní spojenia medzi naším webovým serverom a vaším prehliadačom.

Rozlišujeme medzi technickými súbormi cookie, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prevádzky webovej stránky, a inými súbormi cookie, ktoré nastavujeme my alebo poskytovatelia tretích strán na účely štatistických analýz, sledovania alebo reklamy/marketingu.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (pre technické súbory cookie), čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (pre všetky ostatné súbory cookie)

4.3 Spracovanie údajov v USA

Nie je možné vylúčiť, že pri návšteve našej webovej stránky sa osobné údaje prenesú do USA. V takom prípade na to upozorníme osobitne v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

GDPR vyžaduje pri prenose údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii tzv. primerané záruky v súlade s článkom 46 GDPR.

Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti rámca na ochranu údajov medzi EÚ a USA. V rozhodnutí sa stanovuje, že USA zabezpečia primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z EÚ do amerických spoločností v rámci nového rámca – porovnateľnú s EÚ. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti sa osobné údaje môžu bezpečne prenášať z EÚ do certifikovaných spoločností v USA bez potreby zaviesť dodatočné záruky ochrany údajov.

V prípade spracúvania údajov príjemcami údajov z USA, ktorí sa necertifikovali podľa rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov alebo štítu na ochranu súkromia, nemožno v súčasnosti vylúčiť najmä tieto riziká pre vás ako dotknutú osobu:

 • Vaše osobné údaje by príslušný poskytovateľ služieb mohol prípadne poskytnúť iným tretím stranám (napr. orgánom USA) nad rámec skutočného účelu vybavenia objednávky.
 • Je možné, že dlhodobo nebudete môcť uplatniť alebo vymáhať svoje práva na informácie od príslušného poskytovateľa služieb.
 • Môže existovať vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k nesprávnemu spracovaniu údajov, pretože technické organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov nespĺňajú úplne požiadavky GDPR z hľadiska kvantity a kvality.

Svojím súhlasom so spracovaním (reklamných a marketingových) súborov cookie výslovne súhlasíte s prenosom údajov do USA. Súbory cookie uložené v počítači môžete kedykoľvek odstrániť sami vymazaním dočasných internetových súborov.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

5 Spracovanie údajov pre služby Google

Uzavreli sme zmluvu so spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“), spoločnosťou založenou a prevádzkovanou podľa írskeho práva (registračné číslo: 368047) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Napriek tomu sa údaje môžu prenášať z Európy do USA, na čo my ako spoločnosť nemáme žiadny vplyv.

Používaním tejto služby sa osobné údaje prenášajú do USA alebo takýto prenos nemožno vylúčiť. Spoločnosť Google LLC sa certifikovala v súlade s rozhodnutím o primeranosti prenosu osobných údajov do USA. Európska komisia dospela k záveru, že existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z EÚ do spoločnosti certifikovanej podľa rámca EÚ a USA na ochranu údajov v USA, a preto je prenos údajov povolený podľa článku 45 GDPR.

5.1 Google Analytics

Na našej webovej lokalite sme integrovali službu Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google, ktorá nám umožňuje analyzovať toky návštevníkov a čas strávený na našej webovej lokalite.

Táto webová stránka používa funkciu „Aktivácia anonymizácie IP“ (t. j. služba Google Analytics bola rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ na zabezpečenie anonymizovaného zberu IP adries (tzv. maskovanie IP)). V dôsledku toho spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Podľa spoločnosti Google bude spoločnosť Google používať získané informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google však môže tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v softvéri prehliadača. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej anonymizovanej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracúvala, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

5.2 Google Gstatic

Gstatic je doména používaná spoločnosťou Google na načítanie statického obsahu do iného názvu domény s cieľom znížiť využitie šírky pásma a zvýšiť výkon siete pre koncového používateľa.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

5.3 Google reCaptcha

Používame službu reCaptcha spoločnosti Google na určenie toho, či osoba alebo počítač zadá určitý údaj do nášho kontaktného formulára alebo formulára na zasielanie noviniek. Spoločnosť Google používa nasledujúce údaje na kontrolu, či ste človek alebo počítač: IP adresa použitého koncového zariadenia, webová stránka, ktorú u nás navštívite a na ktorej je captcha integrovaná, dátum a trvanie návštevy, identifikačné údaje o použitom prehliadači a type operačného systému, účet Google, ak ste prihlásení na Google, pohyby myšou na oblastiach reCaptcha a úlohy, pri ktorých musíte identifikovať obrázky.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

5.4 Google Tag Manager

Na rozpoznanie správania používateľov používame Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré marketérom umožňuje spravovať značky webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania. Samotný nástroj spracúva tieto osobné údaje: IP adresa používateľa. Tento nástroj spúšťa ďalšie značky, ktoré zasa môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google Tag Manager nemá prístup k týmto údajom.  Správca značiek Google Tag Manager dokáže nastaviť súbory cookie aspoň v režime náhľadu a ladenia správcu, ale aj mimo neho. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súborov cookie, zostane v platnosti pre všetky sledovacie značky, ktoré sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

6 Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte voči nám tieto práva:

 • Právo na informácie, opravu a vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo namietať proti spracovaniu
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo podať sťažnosť rakúskemu úradu na ochranu údajov

Barichgasse 40 – 42, 1030 Viedeň, telefón: +43 1 52 152-0

E-mail: dsb@dsb.gv.at

Ak sa domnievate, že sme pri spracúvaní vašich údajov porušili rakúske alebo európske právne predpisy o ochrane údajov a tým porušili vaše práva, kontaktujte nás, aby sme vám mohli objasniť prípadné otázky.

Svoje otázky a požiadavky posielajte e-mailom na adresu datenschutz@saubermacher.at alebo nás kontaktujte pomocou uvedených kontaktných údajov.

7 Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo z času na čas vykonať zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov budú uverejnené na tejto stránke. V tejto súvislosti si prosím všimnite aktuálnu verziu našich zásad ochrany osobných údajov.